Raporty kwartalne, 2016

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2015 QSr

Nr ESPI, 29 luty 2016

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN
4 kwartał(y) narastająco
okres od 01-01 do 31-12
w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco
okres od 01-01 do 31-12
2015 2014 2015 2014
Przychody łącznie całkowite 166 747 264 871 39 846 63 226
Przychody ze sprzedaży 138 797 250 390 33 167 59 770
Koszty działalności operacyjnej -149 912 -247 532 -35 823 -59 087
Amortyzacja -4 293 -9 051 -1 026 -2 161
Zysk/ (strata) ze sprzedaży -11 115 2 858 -2 656 682
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 722 11 771 1 845 2 810
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 5 827 12 208 1 392 2 914
Zysk/(strata) netto 4 710 10 098 1 126 2 410
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 098 15 051 -1 457 3 593
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 808 -20 965 -1 388 -5 004
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10 027 8 323 2 396 1 987
Aktywa trwałe 28 503 50 167 6 688 11 770
Aktywa obrotowe 108 632 104 602 25 491 24 541
Pożyczki udzielone długoterminowe 472 499 111 117
Pożyczki udzielone krótkoterminowe 13 978 9 645 3 280 2 263
Należności długoterminowe 0 0 0 0
Należności krótkoterminowe 54 089 70 700 12 692 16 587
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10 277 12 156 2 412 2 852
Kapitał własny 69 104 64 325 16 216 15 092
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 8 830 16 717 2 072 3 922
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 59 201 73 727 13 892 17 297
Wartość księgowa kapitałów własnych na jedną akcję (w zł.) 2,19 2,12 0,51 0,50
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) 0,15 0,33 0,04 0,08
Liczba akcji na dzień bilansowy 31 616 102 31 616 102 31 616 102 31 616 102
Średnia ważona liczba akcji 31 616 102 30 395 728 31 616 102 30 395 728