Raporty kwartalne, 2016

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

Nr ESPI, 13 maj 2016

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco 1 kwartał(y) narastająco
okres od 01-01 do 31-03 okres od 01-01 do 31-03
2016 2015 2016 2015
Przychody łącznie całkowite 25 699 57 810 5 900 13 934
Przychody ze sprzedaży 17 024 53 807 3 908 12 969
Koszty działalności operacyjnej -19 689 -54 243 -4 520 -13 074
Amortyzacja -1 142 -959 -262 -231
Zysk/ (strata) ze sprzedaży -2 665 -436 -612 -105
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 163 2 085 1 185 503
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem -15 442 3 072 -3 545 740
Zysk/(strata) netto -15 563 2 440 -3 573 588
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 322 -7 285 1 451 -1 756
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 173 -904 -958 -218
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 218 5 458 -509 1 316
Aktywa trwałe 8 256 50 044 1 934 12 239
Aktywa obrotowe 90 849 88 518 21 284 21 648
Pożyczki udzielone długoterminowe 465 505 109 124
Pożyczki udzielone krótkoterminowe 8 773 9 722 2 055 2 378
Należności długoterminowe 0 0 0 0
Należności krótkoterminowe 61 760 62 247 14 469 15 223
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 879 9 425 2 314 2 305
Kapitał własny 43 733 66 765 10 246 16 328
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 7 819 16 717 1 832 4 088
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 47 553 55 080 11 141 13 470
Wartość księgowa kapitałów własnych na jedną akcję (w zł.) 1,38 2,11 0,32 0,52
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) -0,49 0,08 -0,11 0,02
Liczba akcji na dzień bilansowy 31 616 102 31 616 102 31 616 102 31 616 102
Średnia ważona liczba akcji 31 616 102 31 616 102 31 616 102 31 616 102