Raporty kwartalne, 2016

Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2016

Nr ESPI, 10 listopad 2016

             
 

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.

w tys.

EUR

 
 

3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30

3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30

3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

 
 

Przychody łącznie całkowite

2 421

1 083

554

260

 
 

Przychody ze sprzedaży

1 813

541

415

130

 
 

Koszty działalności operacyjnej

-1 932

-2 189

-442

-526

 
 

Amortyzacja

-144

-153

-33

-37

 
 

Zysk/ (strata) ze sprzedaży

-119

-1 648

-27

-396

 
 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

-61

-1 398

-14

-336

 
 

Zysk/(strata) przed opodatkowaniem

-27 863

-1 228

-6 378

-295

 
 

Zysk/(strata) netto

-28 868

3 769

-6 608

906

 
 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

-719

-7 215

-165

-1 735

 
 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-13 022

-12 237

-2 981

-2 943

 
 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

3 882

12 772

889

3 071

 
 

Aktywa trwałe

3 371

48 492

782

11 441

 
 

Aktywa obrotowe

37 283

98 816

8 646

23 313

 
 

Pożyczki udzielone długoterminowe

0

479

0

113

 
 

Pożyczki udzielone krótkoterminowe

1 949

21 171

452

4 995

 
 

Należności długoterminowe

0

0

0

0

 
 

Należności krótkoterminowe

24 515

65 867

5 685

15 540

 
 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

89

5 476

21

1 292

 
 

Kapitał własny

31 193

68 094

7 234

16 065

 
 

Zobowiązania i rezerwy długoterminowe

818

8 816

190

2 080

 
 

Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe

8 643

70 398

2 004

16 609

 
 

Wartość księgowa kapitałów własnych na jedną akcję (w zł.)

0,99

2,15

0,23

0,51

 
 

Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.)

-0,91

0,12

-0,21

0,03

 
 

Liczba akcji na dzień bilansowy

31 616 102

31 616 102

31 616 102

31 616 102

 
 

Średnia ważona liczba akcji

31 616 102

31 616 102

31 616 102

31 616 102