Raporty roczne, 2015

Raport okresowy roczny za 2014 R

Nr ESPI, 30 kwiecień 2015

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2014 2013 2014 2013
Przychody łącznie całkowite 6 824 5 532 1 629 1 314
Przychody ze sprzedaży 2 234 2 651 533 630
Koszty działalności operacyjnej -3 111 -2 502 -743 -594
Amortyzacja -155 -148 -37 -35
Zysk/ (strata) ze sprzedaży -877 149 -209 35
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -865 181 -206 43
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 3 237 2 867 773 681
Zysk/(strata) netto 3 237 2 855 773 678
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 379 -1 220 329 -290
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 460 -8 014 1 065 -1 903
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 837 9 228 -1 393 2 191
Aktywa trwałe 31 716 31 468 7 441 7 588
Aktywa obrotowe 14 210 16 907 3 334 4 077
Pożyczki udzielone długoterminowe 0 0 0 0
Pożyczki udzielone krótkoterminowe 9 975 11 995 2 340 2 892
Należności długoterminowe 0 0 0 0
Należności krótkoterminowe 1 933 3 575 454 862
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 79 77 19 19
Kapitał własny 42 233 34 836 9 909 8 400
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 26 46 6 11
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 3 667 13 493 860 3 254
Wartość księgowa kapitałów własnych na jedną akcję (w zł.) 1,39 1,18 0,33 0,29
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) 0,11 0,1 0,03 0,02
Liczba akcji na dzień bilansowy 31 616 102 29 400 000 31 616 102 29 400 000
Średnia ważona liczba akcji 30 395 728 29 400 000 30 395 728 29 400 000

  

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bernhard Friedl - Prezes Zarzadu
  • Mark Montoya - Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki - Członek Zarządu