Raporty roczne, 2016

Raport okresowy roczny za 2015 R

Nr ESPI, 29 kwiecień 2016

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2015 2014 2015 2014
Przychody łącznie całkowite 5 776 6 824 1 380 1 629
Przychody ze sprzedaży 745 2 234 178 533
Koszty działalności operacyjnej -2 884 -3 111 -689 -743
Amortyzacja -199 -155 -48 -37
Zysk/ (strata) ze sprzedaży -2 139 -877 -511 -209
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -322 -865 -77 -206
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 3 941 3 237 942 773
Zysk/(strata) netto 3 927 3 237 938 773
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 049 1 379 -490 329
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -270 4 460 -65 1 065
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 279 -5 837 1 023 -1 393
Aktywa trwałe 28 475 31 716 6 682 7 441
Aktywa obrotowe 25 871 14 210 6 071 3 334
Pożyczki udzielone długoterminowe 0 0 0 0
Pożyczki udzielone krótkoterminowe 5 345 9 975 1 254 2 340
Należności długoterminowe 0 0 0 0
Należności krótkoterminowe 7 484 1 933 1 756 454
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 039 79 478 19
Kapitał własny 46 229 42 233 10 848 9 909
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 15 26 4 6
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 8 102 3 667 1 901 860
Wartość księgowa kapitałów własnych na jedną akcję (w zł.) 1 1 0 0
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) 0 0 0 0
Liczba akcji na dzień bilansowy 31 616 102 31 616 102 31 616 102 31 616 102
Średnia ważona liczba akcji 31 616 102 30 395 728 31 616 102 30 395 728

  

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Kamil Łysik - Prezes Zarządu