Raporty roczne, 2016

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

Nr ESPI, 29 kwiecień 2016

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2015 2014 2015 2014
Przychody łącznie całkowite 167 021 264 871 39 912 63 226
Przychody ze sprzedaży 138 805 250 390 33 169 59 770
Koszty działalności operacyjnej -150 236 -247 532 -35 901 -59 087
Amortyzacja -4 293 -9 051 -1 026 -2 161
Zysk/ (strata) ze sprzedaży -11 431 2 858 -2 732 682
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 437 11 771 -1 060 2 810
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem -3 091 12 208 -739 2 914
Zysk/(strata) netto -4 264 10 098 -1 019 2 410
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 063 15 051 -1 449 3 593
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 778 -20 965 -1 859 -5 004
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 11 633 8 323 2 780 1 987
Aktywa trwałe 27 361 50 167 6 421 11 770
Aktywa obrotowe 93 525 104 602 21 946 24 541
Pożyczki udzielone długoterminowe 472 499 111 117
Pożyczki udzielone krótkoterminowe 15 948 9 645 3 742 2 263
Należności długoterminowe 0 0 0 0
Należności krótkoterminowe 40 587 70 700 9 524 16 587
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 948 12 156 2 334 2 852
Kapitał własny 60 130 64 325 14 110 15 092
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 9 396 16 717 2 205 3 922
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 51 360 73 727 12 052 17 297
Wartość księgowa kapitałów własnych na jedną akcję (w zł.) 2 2 0 0
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) 0 0 0 0
Liczba akcji na dzień bilansowy 31 616 102 31 616 102 31 616 102 31 616 102
Średnia ważona liczba akcji 31 616 102 30 395 728 31 616 102 30 395 728

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Kamil Łysik - Prezes Zarządu